BogoSvet.Ru
IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaZakariya. Isahluko 10
Isahluko 10
1 Celani imvula kuJehova ngesikhathi esifaneleyo; UJehova uyakuninika imibani, aninike imvula enkulu, kube yilowo nalowo amabele ensimini.
2 Ngokuba amatherafi akhuluma okuyize, nabaprofethi babona amanga, balandisa amaphupho amanga; baduduza ngokuyize; ngalokho bazulazula njengezimvu, behlupheka, ngokuba kungekho umalusi.
3 Ulaka lwami luvuthele abelusi, futhi ngizojezisa izimbuzi; ngokuba uJehova Sebawoti uyakuhambela umhlambi wakhe, indlu yakwaJuda, abamise njengehhashi lakhe elikhazimulayo empini.
4 Kuyakuba khona itshe legumbi, kulo isikhonkwane, kulo umnsalo wempi, kuyophuma khona bonke ababusi babantu.
5 Bayakuba njengamaqhawe anyathela izitha empini njengodaka ezitaladini, alwe, ngokuba uJehova unabo, ajabhise abakhwele amahhashi.
6 Ngiyakuqinisa indlu yakwaJuda, ngisindise indlu kaJosefa, ngibabuyise, ngokuba ngihawukele kubo, bayakuba khona, funa ngibalahle, ngokuba ngiyiNkosi yabo. Nkulunkulu, futhi ngizobezwa.
7 Njengeqhawe u-Efrayimi; izinhliziyo zabo ziyakujabula njengasewayinini; amadodana abo ayokubona ajabule; izinhliziyo zabo zizathokoza eNkosini.
8 Ngiyakubanika isibonakaliso, ngibabuthe, ngokuba ngibahlengile; bayoba baningi njengakuqala;
9 Ngiyakubahlakazela ezizweni, bangikhumbule emazweni akude, bahlale nabantwana babo, babuye;
10 Ngiyakubabuyisa ezweni laseGibithe, ngibabuthe e-Asiriya, ngibayise ezweni lakwaGileyadi naseLebanoni, kungabikho ndawo yabo.
11 Inhlekelele iyodlula phezu kolwandle, futhi iyoshaya amagagasi olwandle, futhi zonke izizinda zomfula ziyokoma, futhi ukuzigqaja kwe-Asiriya kuyothotshiswa, nentonga yobukhosi iyosuswa eGibhithe.
12 Ngizabaqinisa eNkosini, njalo bazahamba ebizweni layo, kutsho i Nkosi.
ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaZakariya. Isahluko 11 ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaZakariya. Isahluko 11
НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaZakariya. Isahluko 9 НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaZakariya. Isahluko 9
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь