BogoSvet.Ru
IBhayibheli. ITestamente Elidala. Pentateuch kaMose. Levitikusi. Isahluko 16
Isahluko 16
1 INkosi yasikhuluma kuMozisi emva kokufa kwamadodana amabili kaAroni ekufikeni kwawo phambi kwe Nkosi, afa;
2 INkosi yasisithi kuMozisi: Ungatsho njalo kuAroni umfowenu ukuthi angene endaweni engcwele emva kwesihenqo phambi kwesivalo esiphezu komtshokotsho, hlezi afe, ngoba ngizabonakala ngeyezi phezu kwesivalo.
3 U-Aroni uyakukungenisa kanje endlini engcwele: nenkunzi yomnikelo wesono, nenqama ibe ngumnikelo wokushiswa;
4 Uyakwembatha ibhantshi elingcwele lelineni, abe nengubo yangaphansi yelineni emzimbeni wakhe, abhince ibhande lelineni, abhince ibhantshi* lelineni; yizingubo ezingcwele; akageze umzimba wakhe ngamanzi, azigqoke;
5 Iyakuthabatha ebandleni labantwana bakwa-Israyeli izimpongo ezimbili zibe ngumnikelo wesono, nenqama eyodwa ibe ngumnikelo wokushiswa.
6 U-Aroni uyakunikela ngethole libe ngumnikelo wesono, azihlambulule yena nendlu yakhe.
7 Wothabatha izimpongo ezimbili, azibeke phambi kukaJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana;
8 U-Aroni uyakwenza inkatho ngezimpongo ezimbili, enye inkatho ibe ngekaJehova, enye inkatho ngeka-Azazeli;
9 U -Aroni woletha impongo ewele phezu kwayo inkatho kaJehova, anikele ngayo ibe ngumnikelo wesono,
10 kodwa impongo okuwiselwe kuyo inkatho ka-Azazeli, uyakuyibeka iphilile phambi kukaJehova ukuba ayihlambulule, ayithumele ehlane ukuba ihlatshwe njengempongo.
11 U -Aroni uyakuletha inkunzi yomnikelo wesono eyakhe, azenzele yena nendlu yakhe ukubuyisana, ahlabe inkunzi ibe ngumnikelo wesono eyakhe;
12 Wothabatha umcengezi womlilo ogcwele amalahle avuthayo e-altare eliphambi kukaJehova, akhiphe nempepho ecolekileyo ecolekileyo, egcwele okubabayo, ayikhiphele ngaphandle kwesihenqo;
13 Uyakubeka impepho emlilweni phambi kukaJehova, ifu lempepho lisibekele isembozo esiphezu komphongolo wesambulo, ukuze ungafi;
14 Wothabatha igazi lethole, afafaze ngomunwe wakhe esivaloni ngaphambili naphambi kwesivalo, afafaze igazi lomunwe wakhe kasikhombisa.
15 Wohlaba impongo ibe ngumnikelo wesono wabantu, alethe igazi layo evelini, enze ngegazi layo lokho akwenzileyo ngegazi lethole, afafaze ngalo phezu kwesivalo naphambi kwesivalo;
16 Iyakuhlambulula indlu engcwele ekungcoleni kwabantwana bakwa-Israyeli naseziphambekweni zabo ezonweni zabo zonke. Kumelwe enze okufanayo ngetabernakele lokuhlangana elikubo, phakathi kokungcola kwabo.
17 Akukho muntu oyakuba setabernakele lokuhlangana lapho engena ukuze ahlanze indlu engcwele, aze aphume . Futhi kanjalo uyozihlanza yena nendlu yakhe kanye nayo yonke inhlangano ka-Israyeli.
18 Uyakuphumela e-altare eliphambi kukaJehova, alihlambulule, athabathe igazi lethole negazi lempongo, alibhece ezimpondweni ze-altare nxazonke;
19 Uyakufafaza igazi lomunwe wakhe kasikhombisa, amhlanze, amngcwelise ekungcoleni kwabantwana bakwa-Israyeli.
20 Esenzela indlu engcwele ukubuyisana, netende lokuhlangana, ne-altare, uyakuletha impongo ephilayo;
21 U-Aroni abeke izandla zakhe zombili enhloko yempongo ephilayo, avume phezu kwayo zonke izono zabantwana bakwa-Israyeli, neziphambeko zabo zonke, nezono zabo zonke, akubeke enhloko yempongo. , futhi abamukise nesithunywa ehlane.
22 Impongo iyakuthwala phezu kwayo bonke ububi babo, iye ezweni elingangeneki, ayiyeke impongo iye ehlane.
23 U -Aroni uyakungena etendeni lokuhlangana, akhumule izambatho zelineni abezembatha lapho engena endaweni engcwele, azishiye khona;
24 Uyakugeza umzimba wakhe ngamanzi endaweni engcwele, agqoke izingubo zakhe, aphume, azenzele yena umnikelo wokushiswa, nomnikelo wokushiswa wabantu, azenzele yena nabantu ukubuyisana ;
25 Amanoni omnikelo wesono ayakushiswa e-altare.
26 Oyithathileyo impongo ka-Azazeli uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze umzimba wakhe ngamanzi, andukuba angene ekamu.
27 Kepha ithole lesono, nempongo yesono, okugazi lalo elangeniswa ukuba kuhlanzwe indlu engcwele, mabazikhiphele ngaphandle kwekamu, bashise izikhumba zazo, nenyama yazo, nokungcola kwazo ngomlilo;
28 Lowo ozishisayo makahlanze izingubo zakhe, ageze umzimba wakhe ngamanzi, andukuba angene ekamu.
29 Lokhu makube yisimiso kini kuze kube nini nanini: ngenyanga yesikhombisa ngosuku lweshumi lwenyanga nithobe imiphefumulo yenu, ningasebenzi msebenzi, noma owokuzalwa ekhaya noma umfokazi ogogobele phakathi kwenu,
30 ngoba ngalolusuku bayalihlambulula, ukuze lihlambuluke ezonweni zenu zonke, ukuze lihlambuluke phambi kweNkosi;
31 Leli yisabatha lokuphumula kwenu; zithobeni imiphefumulo yenu; lokhu kuyisimiso esiphakade.
32 Kepha umpristi ogcotshiweyo nokwahlukaniselwa uyakuhlambulula ukuba amkhonze esikhundleni sikayise, embathe izambatho zelineni, izambatho ezingcwele;
33 ONgcwele enzele abangcwele ukubuyisana, netabernakele lokuhlangana, ne-altare lenze ukubuyisana, nabapristi, nabo bonke abantu benhlangano benze ukubuyisana.
34 Lokhu makube yisimiso kini kuze kube nini nanini, ukuhlambulula abantwana bakwa-Israyeli ezonweni zabo kanye ngomnyaka. Wenza njengalokho uJehova emyalile uMose .
ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Pentateuch kaMose. Levitikusi. Isahluko 17 ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Pentateuch kaMose. Levitikusi. Isahluko 17
НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Pentateuch kaMose. Levitikusi. Isahluko 15 НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Pentateuch kaMose. Levitikusi. Isahluko 15
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь