BogoSvet.Ru
IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yesithathu kaEzra. Isahluko 11
Isahluko 11
1 Ngaphupha iphupho, bheka, ukhozi lukhuphuka elwandle lunamaphiko ayishumi nambili anezimpaphe namakhanda amathathu.
2 Ngabona, bheka, welula amaphiko akhe phezu kwawo wonke umhlaba, kwavunguza phezu kwakhe yonke imimoya yezulu, namafu abuthana.
3 Futhi ngabona ukuthi ezinye izimpaphe ezincane zaphuma ezimpapheni zakhe, futhi kuzo kwaphuma ezincane nezimfishane.
4 Amakhanda akhe ayehlezi, nekhanda eliphakathi lalilikhulu kunamanye, kodwa futhi laliphezu kwawo.
5 Ngabona, bheka, ukhozi lwandiza ngamaphiko alo, lwabusa phezu komhlaba naphezu kwabo bonke abakhileyo kuwo.
6 Ngabona ukuthi konke okuphansi kwezulu kungaphansi kwakhe, akakho owamelana naye, kungekho nesisodwa izidalwa ezisemhlabeni.
7 Bheka, ukhozi wema emaziphoni alo, lwakhipha izwi ezimpapheni zalo, lwathi:
8 lingalindeli kanyekanye; nilale, kube yilowo nalowo endaweni yakhe, niphapheme ngokudedelana;
9 kodwa amakhanda kawagcine okokucina.
10 Ngabona ukuthi izwi lakhe aliveli ekhanda lakhe, kodwa phakathi komzimba wakhe.
11 Ngabala izimpaphe zakhe ezincane; babeyisishiyagalombili.
12 Bheka, olunye uphaphe lwenyuka ngakwesokunene, lwabusa phezu kwawo wonke umhlaba.
13 Lapho isibusa, ukuphela kwayo kwafika, futhi indawo yayo ayibonwanga; kwase kuvuka olunye uphaphe, lwabusa; yabusa isikhathi eside.
14 Lapho isibusa, lokuphela kwayo kwasondela, ukuze iphele njengakuqala;
15 Bheka, kwezwakala izwi lithi kuye:
16 Yizwa wena owadla ifa lomhlaba isikhathi eside! nakhu engikumemezela kini ngaphambi kokuba niqale ukunyamalala:
17 Kakho ozabusa ngemva kwenu okwesikhathi eside senu, lengxenye yaso.
18 Kwavela uphaphe lwesithathu, lwabusa njengakuqala, kepha nalo lwanyamalala.
19 Kwaba njalo ke kubo bonke abanye: babusa banyamalala kuze kube nininini.
20 Ngabona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lezi zimpaphe ezilandelayo zaphakanyiswa ngakwesokunene, ukuze nazo zibe nobuholi, futhi ezinye zazo zabusa, kodwa zanyamalala masinyane;
21 Kodwa kwasukuma abanye kubo, kodwa kabakwamukelanga ukukhokhelwa.
22 Emva kwalokhu kwakungekho zimpaphe ezingaphezulu kweziyishumi nambili, noma izimpaphe ezincane ezimbili;
23 akwasala lutho emzimbeni wokhozi ngaphandle kwamakhanda amabili ahlezi nezimpaphe ezincane eziyisithupha.
24 Ngabona, bheka, ezimpapheni eziyisithupha ezincanyana, ezimbili zahlukene, zasala phansi kwekhanda elingakwesokunene, nezine zihlezi endaweni yazo.
25 Khona-ke izimpaphe zangaphansi zazama ukusukuma futhi zilawule;
26 bheka, kwavuka enye, kepha masinyane yanyamalala;
27 lezi ezilandelayo zanyamalala masinyane kakhulu kulezokuqala.
28 Ngase ngibona, bheka, izimpaphe ezimbili ezazisele zizama ukubusa.
29 Kwathi besazama, kwavuka elinye lamakhanda aleleyo eliphakathi, futhi lalilikhulu kunamanye amabili.
30 Ngabona ukuthi amanye amakhanda amabili ahlangene kuye.
31 Leli khanda laphenduka nabahlangene nalo, ladla izimpaphe ezimbili zangaphansi ezazifuna ukubusa.
32 Leli khanda lesabisa umhlaba wonke futhi labusa phezu kwabakhileyo emhlabeni ngokucindezela okukhulu, futhi labusa phezu kwembulunga ngaphezu kwazo zonke izimpiko ezazikhona.
33 Ngemva kwalokho ngabona ukuthi ikhanda eliphakathi nalo lashabalala ngokuzumayo, namaphiko;
34 Kwasala amakhanda amabili, abusa ngokunjalo phezu komhlaba labakhileyo kuwo.
35 Bheka, ikhanda ngakwesokunene ladla elingakwesokhohlo.
36 Ngasengisizwa ilizwi lisithi kimi: Khangela phambi kwakho, uzindle ngalokho okubonayo.
37 Ngabona, bheka, kwakungathi ingonyama igijima ehlathini, ibhodla, izwakalisa izwi lomuntu okhozini, ithi:
38 Lalelani lokho engizakutsho kini lalokho oPhezukonke azakutsho kini:
39 Aniyona yini insali yezidalwa ezine eziphilayo engizibekile ukuba zibuse esikhathini sami, ukuze kufike ukuphela kwalezo zikhathi ngazo?
40 Futhi eyesine yazo yeza, yanqoba zonke izilwane zangaphambili futhi yagcina inkathi ekuthuthumeleni okukhulu kanye nomhlaba wonke ekucindezelweni okunzima, kanye nokucindezela okubuhlungu kakhulu kwalezo zihloko, futhi isikhathi eside kangaka sahlala emhlabeni ngenkohliso.
41 Awunahlulelanga umhlaba ngokulunga;
42 Wacindezela abathobekileyo, wacasula abanokuthula, uthanda abaqamba amanga, wachitha izindawo zokuhlala zabazuzisayo, wabhidliza izingange zalabo abangazange bakulimaze.
43 Futhi ukucasuka kwakho kwenyukela koPhezukonke, nokuzigqaja kwakho koSomandla.
44 OPhezukonke wabheka izikhathi zokuzidla, bheka, zaphela, nesilinganiso sobubi balo sagcwaliseka.
45 Ngakho-ke wena, lukhozi, ngezimpiko zakho ezesabekayo, lezimpaphe zakho ezimbi, lamakhanda akho amabi, lezinzipho zakho ezibuhlungu, langomzimba wakho wonke omubi,
46 ukuze umhlaba wonke uphumule futhi ukhululwe ebudloveni bakho, futhi wethembe ukwahlulelwa nomusa woMdali wawo.
ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yesithathu kaEzra. Isahluko 12 ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yesithathu kaEzra. Isahluko 12
НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yesithathu kaEzra. Isahluko 10 НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yesithathu kaEzra. Isahluko 10
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь