BogoSvet.Ru
IBhayibheli. ITestamente Elisha. Isambulo sikaJohane uMvangeli (Apocalypse). Isahluko 10
Isahluko 10
1 Ngase ngibona enye ingelosi enamandla yehla ezulwini yembethe ifu; phezu kwekhanda lakhe kukhona uthingo, nobuso bakhe bunjengelanga, nezinyawo zakhe zinjengezinsika zomlilo;
Wayephethe incwadi evuliwe esandleni sakhe. Yabeka unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle, nolokhohlo emhlabathini;
3 yamemeza ngezwi elikhulu njengengonyama ibhonga; kwathi lapho imemeza, imidumo eyisikhombisa yakhuluma ngamazwi ayo.
4 Kwathi imidumo eyisikhombisa isikhuluma lamazwi ayo, ngase ngizabhala; kodwa ngezwa ilizwi livela ezulwini lisithi kimi: Fihla lokho okutshiwo yimidumo eyisikhombisa, ungakulobi.
5 Ingelosi engayibona imi phezu kolwandle nasemhlabeni yasiphakamisela isandla sayo ezulwini
6 Wafunga yena ophilayo kuze kube phakade naphakade, owadala izulu nakho konke okukulo, umhlaba nakho konke okukuwo, nolwandle, nakho konke okukuwo, ukuthi asisayikuba khona isikhathi;
7 kodwa ngalezonsuku nxa ingilosi yesikhombisa ibiza, nxa ibetha icilongo layo, imfihlo kaNkulunkulu izagcwaliseka, njengalokho atshumayela ezincekwini zakhe abaprofethi.
8 Ilizwi engalizwa livela ezulwini laphinda lakhuluma kimi, lathi: Hamba uyethatha incwadi evuliweyo esandleni sengilosi emi phezu kolwandle lasemhlabeni.
9 Ngasengisiya eNgelosini, ngathi kuyo: Nginike incwadi. Wathi kimi: Thatha uyidle; buyakubaba esiswini sakho, kepha emlonyeni wakho buyakuba mnandi njengoju.
10 Ngase ngiyithatha incwadi esandleni sengelosi, ngayidla; lalimnandi njengezinyosi emlonyeni wami; lapho ngilidla, labababa esiswini sami.
11 Yasisithi kimi: Kumelwe uprofethe futhi ngabantu, lezizwana, lendimi, lamakhosi amanengi.
ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elisha. Isambulo sikaJohane uMvangeli (Apocalypse). Isahluko 11 ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elisha. Isambulo sikaJohane uMvangeli (Apocalypse). Isahluko 11
НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elisha. Isambulo sikaJohane uMvangeli (Apocalypse). Isahluko 9 НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elisha. Isambulo sikaJohane uMvangeli (Apocalypse). Isahluko 9
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь