BogoSvet.Ru
IBhayibheli. ITestamente Elidala. AmaKhosi Okuqala. Isahluko 2
Isahluko 2
1 UAna wakhuleka wathi: “Inhliziyo yami yathokoza eNkosini; uphondo lwami luphakeme kuNkulunkulu wami; umlomo wami uvulekele kakhulu ngokumelene nezitha zami, ngokuba ngiyajabula ngensindiso yakho.
2 Akakho ongcwele njengeNkosi; ngoba akakho omunye ngaphandle kwakho; futhi alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu.
3 Ningalandi izinkulumo ezizidlayo; makungaphumi amazwi anesibindi emlonyeni wakho; ngokuba uJehova unguNkulunkulu wokwazi, nemisebenzi ikalwa nguye.
4 Umnsalo wabanamandla wephukile, kepha ababuthakathaka babhincwe amandla;
5 Umsebenzi osuthisiweyo ngesinkwa, nabalambileyo bayaphumula; nowesifazana oyinyumba uzala kasikhombisa, kodwa owesifazana olabantwana abanengi uyafelwa.
6 UJehova uyabulala, aphilise, wehlisela endaweni yabafileyo, aphakamise;
7 INkosi iyampofu, inothisa, ithobise, iphakamise.
8 Uyavusa ompofu othulini, avuse abampofu othulini, abahlalise nabakhulu, abanike isihlalo sobukhosi senkazimulo njengefa; ngokuba izisekelo zomhlaba zikuJehova, wamisa izwe phezu kwazo.
9 Uyaqaphela izinyawo zabangcwele bakhe, kepha ababi banyamalala ebumnyameni; ngoba umuntu kalamandla ngamandla.
10 INkosi izabachitha abaphikisana layo; liduma phezu kwabo livela ezulwini. [UJehova] uyakwahlulela imikhawulo yomhlaba, anike inkosi yakhe amandla, aphakamise uphondo logcotshiweyo wakhe.
11 U-Elkana waya eRama endlini yakhe; umfana wasala ekhonza uJehova phambi kuka-Eliya umpristi.
12 Amadodana ka-Eli ayengabantu abayize; babengazi iNkosi
13 nomsebenzi wabapristi kubantu. Lapho othile enikela ngomhlatshelo, umfana wompristi, ngesikhathi ebila inyama, weza ephethe imfoloko esandleni sakhe.
14 wakufaka embizeni, noma embizeni, noma epanini lokuthosa, noma embizeni, nokuthi konke okuphumayo imfoloko, umpristi wazithathela yena. Bakwenza kanjalo kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli abenyukela lapho eShilo.
15 Kwathi engakashisi amanoni, kwafika inceku yompristi, yathi konikela ngomhlatshelo: “Nika umpristi inyama yokosa; akayikuthatha kuwe inyama ephekiweyo, kepha ayinike eluhlaza.
16 Kepha uma umuntu ethi kuye: "Aqale bashise amanoni njengokufanele, bese uzithathela njengalokho umphefumulo wakho ufisa," wayesethi: "Hhayi, mnike; kepha uma kungenjalo, mnike." Ngizoyithatha ngenkani.
17 Isono salaba basha saba sikhulu kakhulu phambi kukaJehova, ngokuba bafulathela uJehova imihlatshelo.
18 Umfana uSamuweli wayekhonza phambi kukaJehova, embethe ingubo yamahlombe yelineni.
19 Unina wayemenzela ingubo encane yangaphandle, ayilethe kuye iminyaka ngeminyaka lapho eza nomyeni wakhe ukuzokwenza umhlatshelo omisiwe.
20 U-Eli wambusisa u-Elkana nomkakhe, wathi: “UJehova makakuphe abantwana ngalo mfazi esikhundleni salowo owamnika uJehova. Basuka baya endaweni yabo.
21 UJehova wamhambela u-Ana, wakhulelwa, wazala amadodana amathathu namadodakazi amabili; umfana uSamuweli wakhula phambi kukaJehova.
22 U-Eli wayesemdala kakhulu, wezwa konke amadodana akhe akwenzayo kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli, nokuthi ayelala nabesifazane ababebuthana ngasemnyango wetende lokuhlangana.
23 Wasesithi kubo: Nenzelani izinto ezinje? ngoba ngizwa okubi kukhulunywa ngani kuvela ebantwini bonke.
24 Cha, bantwana bami, umbiko engiwuzwayo awumuhle: nibonakalisa abantu beNkosi;
25 Uma umuntu ona kumuntu, bayakumkhulekela kuNkulunkulu; kepha uma umuntu ona kuJehova, ngubani ongamlamulela na? Kodwa abazange balilalele izwi likayise, ngoba uJehova wayesenqume ukubabulala.
26 Umfana uSamuweli waqhubeka ekhula ngobude futhi ethandeka kuJehova nakubantu.
27 Umuntu kaNkulunkulu wasefika kuEli, wathi kuye: Itsho njalo iNkosi: Kangizibonakalisanga yini endlini kayihlo beseseGibhithe endlini kaFaro?
28 Angizange yini ngizikhethele yena ezizweni zonke zakwa-Israyeli abe ngumpristi wami, ukuba enyukele e-altare lami, ashise impepho, agqoke ingubo yamahlombe phambi kwami, na? Angiyinikanga yini indlu kayihlo kuyo yonke imihlatshelo yabantwana bakwa-Israyeli eshiswa ngomlilo?
29 Pho, ninyathelani imihlatshelo yami neminikelo yami yempuphu engiyale ukuba ibe yindawo yami yokuhlala, nanxa nikhetha amadodana enu kunami, nizinonise ngolibo lweminikelo yonke yabantu bami u-Israyeli na?
30 Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli, ithi: Ngathi: 'Indlu yakho nendlu kayihlo ziyakuhamba phambi kwami kuze kube phakade.' Kepha manje uJehova uthi: Makungabi njalo, ngokuba ngiyakubakhazimulisa abangidumisayo , kepha abangidelelayo bayakuba namahloni.
31 Bheka, izinsuku ziyeza engiyakunquma ngazo ingalo yakho nengalo yendlu kayihlo ukuba kungabikho xhegu endlini yakho;
32 uyabona ububi bendlu yami kukho konke uJehova akwenzayo okuhle ku-Israyeli, kungabikho umdala endlini yakho zonke izinsuku,
33 Kangiyikuquma kini lonke elathi lami, ukuze ngikhathalise amehlo enu, ngihluphe umphefumulo wenu; kodwa yonke inzalo yendlu yakho iyakufa isikhulile.
34 Nasi isibonakaliso kuwe esiyakulandela namadodana akho omabili, oHofini noFinehasi: bayakufa bobabili ngalusuku lunye.
35 Futhi ngiyozibekela umphristi othembekileyo; uyakuhamba emva kwenhliziyo yami nomphefumulo wami; ngiyakuqinisa indlu yakhe, futhi uyohamba phambi kogcotshiweyo wami izinsuku zonke;
36 bonke abaseleyo bendlu yakho bayakuza ukukhuleka kuye ngenxa yehera lesiliva nocezu lwesinkwa, bathi: “Ngibale esikhundleni sobuLevi, ukuze nibe nokudla.”
ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. AmaKhosi Okuqala. Isahluko 3 ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. AmaKhosi Okuqala. Isahluko 3
НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. AmaKhosi Okuqala. Isahluko 1 НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. AmaKhosi Okuqala. Isahluko 1
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь