BogoSvet.Ru
IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yokuqala yeziKronike. Isahluko 8
Isahluko 8
1 uBenjamini wazala uBhela izibulo lakhe, no-Ashibhele owesibili, no-Ahrai wesithathu,
2 owesine uNohu noRafu wesihlanu.
3 Amadodana kaBela: ngo-Adari, noHera, no-Abiyudi,
4 u-Avishuwa, uNahamani, u-Ahowa,
5 uHera, uShefufani noKhuramu.
6 Lawa angamadodana kaJuda, izinhloko zezizwe ezahlala eGeve, adingiselwa eManahati;
7 uNahamani, no-Ahiya, noHera, ababaxosha; wazala u-Uza no-Ahihudi.
8 USegarayimi wazala abantwana ezweni lakwaMowabi emva kokuba esebadedelile oHushima noBhahara omkakhe, ukuba bahambe kuye.
9 Wazala uHodeshi umkakhe, uJobabi, noZivya, noMesha, noMalihamu,
10 oJehuzi, noShahiya, noMirima; labo babe ngamadodana akhe, izinhloko zezizukulwane.
11 KuHusima wazala u-Avitubi no-Eliphahali.
12 Amadodana ka-Eliphahali: ngo-Ebere, noMishamu, noShemeri, owakha i-Ono neLodi, nemizi ephansi kwayo;
13 noBeriya noShema. Babeyizinhloko zezizukulwane zabantwana bakwa-Ayaloni. Baxosha abantu baseGati.
14 u-Ahiyo, uShashaki, u-Iremofi,
15 iZevadiya, i-Aradi, i-Ederi,
16 UMikayeli, no-Ishfa, noJoka bangamadodana kaBeriya.
17 uZebadiya, uMeshulamu, uKhiziki, uHever,
18 U-Ishmerayi, u-Iziliya, noJobabe babengamadodana ka-Eliphahali.
19 uJakobe, uZikiri, uZebedi,
20 u-Elienayi, uZilipayi, u-Eliyeli,
21 U-Adaya, noBeraya, noShimrati babengamadodana kaShimeyi.
22 u-Ishpani, u-Eberi, u-Eliyeli,
23 u-Abidoni, uZikiri, uHanani,
24 uHananiya, u-Elamu, u-Anthothiya,
25 U-Ifdiya noFenuweli babe ngamadodana kaShashaki.
26 noShamsherai, noShekhariya, no-Afaliya,
27 noJareshia, no-Eliya, noZikiri, amadodana kaJerohamu.
28 Lezi ziyizinhloko zezizukulwane, izinhloko ezizukulwaneni zazo. Babehlala eJerusalema.
29 EGibeyoni kwahlala: uyise wamaGibeyoni, igama lomkakhe uMaha,
30 nendodana yakhe, izibulo lakhe, u-Abidoni, emva kwakhe uSuri, noKishi, noBali, noNadabi,
31 noGedori, no-Ahiyo, noZekeri, noMikilofi.
32 UMikiloti wazala uShimeyi. Bahlala eduze kwabafowabo eJerusalema kanye nabafowabo.
33 UNeri wazala uKishi; UKishi wazala uSawule; uSawule wazala uJoanathani, noMelkishuwa, no-Abinadaba, no-Eshbhali.
34 indodana kaJonathani uMeribhali; UMeribhali wazala uMika.
35 Amadodana kaMika: ngoPhithoni, noMelegi, noFahareya, no-Ahazi.
36 u-Ahazi wazala uJoyadu; uJoyada wazala u-Alemeti, no-Azimabhete, noZamri; uZimri wazala uMoza;
37 UMoza wazala uBineya. uRefaya indodana yakhe; u-Eleyasha indodana yakhe; Azeli, indodana yakhe.
38 U-Atseli wayenamadodana ayisithupha, futhi lawa angamagama awo: ngo-Azirikamu, noBhoru, no-Ishmayeli, noSheyariya, no-Obadiya, noHanani; bonke bangamadodana ka-Aseli.
39 Amadodana kaJesheki umfowabo: ngu-Ulamu izibulo lakhe, noJewushe owesibili, no-Elifeleti wesithathu.
40 Amadodana ka-Ulamu ayengabantu bempi, abacibishelayo, enamadodana amaningi nabazukulu, ikhulu namashumi ayisihlanu. Bonke bavela kubantwana bakwaBhenjamini.
ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yokuqala yeziKronike. Isahluko 9 ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yokuqala yeziKronike. Isahluko 9
НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yokuqala yeziKronike. Isahluko 7 НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yokuqala yeziKronike. Isahluko 7
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь