BogoSvet.Ru
IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaNehemiya. Isahluko 6
Isahluko 6
1 Kwathi lapho sekuzwakala umbiko kaSanibhalati, noThobiya, noGeshemu umArabiya, nezinye izitha zethu, ukuthi ngilwakhile ugange, akwasala lutho kulo, nokho kwaze kwaba yileso sikhathi ngangingakalubeki udonga. iminyango emasangweni, -
2 OSanibhalati noGeshemu bathumela kimi ukuthi: "Woza sihlangane komunye wemizana yasethafeni lase-Ono." Bakha itulo lokungilimaza.
3 Kepha ngathuma izithunywa kubo ukuthi: "Nginomsebenzi omkhulu, angikwazi ukwehla; iyoma indaba uma ngimshiya ngehla ngize kuwe.
4 Bangithumelela isimemo esifanayo izikhathi ezine, nami ngabaphendula ngokufanayo.
5 USanibhalati wayesethumela kimi inceku yakhe ngokwesihlanu, enencwadi evulekile esandleni sayo.
6 Kwakulotshwe kuyo ukuthi: Kusakazwa umbiko phakathi kwezizwe, futhi uGeshemu uthi wena namaJuda naceba ukuhlubuka, + osuzakhela lona ugange + futhi nifune ukuba yinkosi yawo, ngokwawo lawo mahemuhemu;
7 Futhi umisile abaprofethi, ukuze bakumemezele eJerusalema, bathi: Nkosi yamaJuda! Futhi izinkulumo ezinjalo zizofinyelela enkosini. Ngakho woza sikhulume ndawonye.
8 Kodwa ngathumela kuye ukuthi: Kakulalutho olunjengalokhu okhuluma ngakho; wenze ngengqondo yakho.
9 Ngokuba bonke basethukile, bethi: Izandla zabo ziyakuwa kulo msebenzi, ungenzeki; kodwa ngaqinisa izandla zami kakhulu.
10 Ngafika endlini kaShemaya indodana kaDelaya kaMehetabeli, wazivalela, wathi: “Masingene endlini kaNkulunkulu, phakathi kwethempeli, sihluthulele iminyango yethempeli emva kwethu; ngoba bazakuza ukukubulala, njalo bazakuza ukukubulala ebusuku.
11 Kodwa ngathi: Umuntu onjengami angagijima yini? Umuntu onjengami angangena ethempelini ukuze aqhubeke ephila? Ngeke ngihambe.
12 Ngangazi ukuthi kwakungeyena uNkulunkulu omthumileyo, nakuba ayekhuluma kimi ngokwesiprofetho, kodwa ukuthi uThobiya noSanibhalati bamfumbathisa.
13 Ngenxa yalokhu wafumbathiswa, ukuze ngesabe, ngenze njalo, ngone, futhi babe nombono omubi ngami, bangizingele ngenxa yalokho ngokuhlambalaza.
14 Khumbula, Nkulunkulu wami, oThobiya noSanibhalati ngokwemisebenzi yabo, nomprofethikazi uNowadiya nabanye abaprofethi ababefuna ukungethusa!
15 Ugange lwaqedwa ngosuku lwamashumi amabili nanhlanu luka-Eluli, izinsuku ezingamashumi ayisihlanu nambili.
16 Lapho zonke izitha zethu zizwa ngakho, nazo zonke izizwe ezisizungezile zakubona, zawa kakhulu emehlweni azo, zazi ukuthi lo msebenzi wenziwe nguNkulunkulu wethu.
17 Ngaphezu kwalokho, ngalezo zinsuku amaJuda aphakeme kakhulu abhala izincwadi eziningi, ezathunyelwa kuThobiya, nezincwadi zikaThobiya zafika kubo.
18 Ngokuba abaningi kwaJuda babefungile naye, ngokuba wayengumkhwenyana kaShekaniya indodana ka-Arahovi, noJohanani indodana yakhe wazithathela indodakazi kaMeshulamu indodana kaBerekiya.
19 Bakhuluma kimi nangomusa wakhe, namazwi ami adluliselwa kuye. UThobiya wathumela izincwadi zokungethusa.
ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaNehemiya. Isahluko 7 ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaNehemiya. Isahluko 7
НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaNehemiya. Isahluko 5 НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaNehemiya. Isahluko 5
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь