BogoSvet.Ru
IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaTobit. Isahluko 11
Isahluko 11
1 URafayeli wathi kuThobiya: “Uyazi, mfowethu, ukuthi umshiye enjani uyihlo;
2 ake sihambe phambi komkakho, sikulungisele indawo;
3 futhi uphathe esandleni sakho inyongo yezinhlanzi. Ake sihambe; Inja yabalandela.
4 U-Ana wayehlezi edinga indodana yakhe endleleni,
5 Wathi ebona ukuthi uyeza, wathi kuyise: "Bheka, indodana yakho iyeza, nalomuntu obehamba naye."
6 Wathi uRafayeli: "Ngiyazi, Tobia, ukuthi amehlo kayihlo ayakuvuleka;
7 Ugcoba amehlo akhe ngenyongo kuphela, kuthi esedangala, azesule, ameva awe, akubone.
8 Wagijima u-Ana, wawela entanyeni yendodana yakhe, wathi kuyo: "Ngikubonile, mntanami; manje sengifisa nokufa. Bakhala bobabili.
9 UTobithi waya emnyango wakhubeka, kepha indodana yakhe yaphuthuma kuye, yamsekela uyise;
10 Wafaka inyongo emehlweni kayise, wathi: Isibindi, baba;
11 Amehlo akhe ayevaliwe, wazesula;
12 futhi wasuswa emaphethelweni ezinhlayiya zamehlo akhe. Ebona indodana yakhe, wawa entanyeni yakhe
13 Futhi wakhala, wathi: Ubongwe wena, O Nkulunkulu, futhi libusiswe igama lakho kuze kube phakade, futhi zibusisiwe zonke izingelosi zakho ezingcwele.
14 Ngoba wangijezisa futhi wangihawukela. Bheka, ngibona uThobiya indodana yami; -Indodana yakhe yangena ngokujabula, yabikela uyise izimangaliso anazo eMediya.
15 UTobithi waphuma ukuyohlangabeza umalokazana wakhe emasangweni aseNineve, ethokoza, ebonga uNkulunkulu. Abambona eza bamangala ngokuthi usethole ukubona kanjani.
16 UTobithi wavuma phambi kwabo ukuthi uNkulunkulu wayelesihawu kuye. Lapho uThobithi esondela kuSara umalokazana wakhe, wambusisa wathi: “Sawubona, ndodakazi yami! Makabongwe uNkulunkulu owakuletha kithi, futhi [ubusisiwe] uyihlo nonyoko! Futhi bonke abafowabo eNineve bajabula.
17 Kwasekufika uAhikhari loNaswasi indodana yomfowabo,
18 Bagubha umshado kaThobiya izinsuku eziyisikhombisa.
ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaTobit. Isahluko 12 ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaTobit. Isahluko 12
НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaTobit. Isahluko 10 НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaTobit. Isahluko 10
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь