BogoSvet.Ru
IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi ka-Isaya. Isahluko 59
Isahluko 59
1 Bheka, isandla sikaJehova asifinyezwanga ukuba sisindise, nendlebe yakhe yayinganzima ukuzwa.
2 Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu wenu, nezono zenu zibususile ubuso bakhe kini, ukuba angezwa.
3 Ngokuba izandla zenu zingcolile ngegazi, neminwe yenu ngobubi; umlomo wakho ukhuluma amanga, ulimi lwakho lukhuluma amanga.
4 Akekho ophakamisa izwi lakhe ngenxa yeqiniso, futhi akekho omelela iqiniso; abathemba ize, bakhuluma amanga, bakhulelwe ububi, bazale ububi;
5 amaqanda ezinyoka futhi weluke ubulembu; Odla amaqanda abo uyakufa, futhi uma ewachoboza, inyoka izokhahlela ngaphandle.
6 Ubulembu babo kabufanelanga ukwembatha, kabayikusibekela imisebenzi yabo; izenzo zabo ziyizenzo ezingalungile, nobudlova busezandleni zabo.
7 Izinyawo zabo zigijimela ebubini, bashesha ukuchitha igazi elingenacala; imicabango yabo iyimicabango engahlanzekile; incithakalo nokubhujiswa kusemikhondweni yabo.
8 Abayazi indlela yezwe, nokwahlulela akukho emikhondweni yabo; izindlela zabo ziyizigwegwe, futhi akekho ohamba kuzo owazi ukuthula.
9 Yingakho ukwahlulela kukude nathi, nobulungisa bungafinyeleli kithi; silindele ukukhanya, futhi bheka ubumnyama, kube ukukhanya, futhi sihamba ebumnyameni.
10 Sithinta udonga njengezimpumputhe, siphumputha njengabangenawo amehlo; siyakhubeka emini njengasekuhwalala, phakathi kwabaphilayo njengabafileyo.
11 Sonke siyabhonga njengamabhere futhi siyabubula njengamajuba; sibheke phambili ekwahlulelweni, kepha akukho, -ukusindiswa, kepha kukude nathi.
12 Ngokuba iziphambeko zethu ziningi phambi kwakho, nezono zethu ziyafakaza ngathi; ngokuba iziphambeko zethu zikithi, nobubi bethu siyabazi.
13 Siphambukile, saqamba amanga phambi kukaJehova, futhi simukile kuNkulunkulu wethu; bakhuluma inhlamba nokukhaphela, bakhulelwa bazala amazwi amanga aphuma enhliziyweni.
14 Ukwahlulela kwancipha, nokulunga kwama kude, ngokuba iqiniso liyakhubeka esigcawini, nokuthembeka akunakungena.
15 Futhi iqiniso lalingekho, futhi ofulathelayo ebubini ungaphansi kwehlazo. Futhi iNkosi yakubona, futhi kwakuphambene emehlweni ayo ukuthi kwakungekho ukwahlulela.
16 Wabona ukuthi kwakungekho muntu, wamangala ngokuthi kwakungekho mkhulumeli; nengalo yakhe yamsiza, nokulunga kwakhe kwamsekela.
17 Wagqoka ukulunga njengesihlangu sesifuba, nesigqoko sensindiso ekhanda lakhe; wembatha ingubo yokuphindisela njengengubo, wazimboza ngomhawu njengengubo.
18 Ngokwesilinganiso sokuphindisela, njengalesi silinganiso, uyobuyisela izitha zakhe ngokufutheka, izitha zakhe ngokuphindisela, avuze iziqhingi ngokufanele.
19 Bazalesaba ibizo le Nkosi entshonalanga, lenkazimulo yayo ekuphumeni kwelanga. Uma isitha sifika njengomfula, umoya kaJehova uyakusixosha.
20 Futhi uMhlengi waseSiyoni kanye namadodana kaJakobe, abaphendukayo ebubini, bayofika, kusho uJehova.
21 Nasi isivumelwano sami nabo, isho iNkosi: Umoya wami ophezu kwakho, namazwi ami engiwabeke emlonyeni wakho, akuyikusuka emlonyeni wakho, nasemlonyeni wenzalo yakho, nasemlonyeni wakho. wenzalo yenzalo yakho, isho iNkosi, manje naphakade.
ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi ka-Isaya. Isahluko 60 ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi ka-Isaya. Isahluko 60
НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi ka-Isaya. Isahluko 58 НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi ka-Isaya. Isahluko 58
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь