BogoSvet.Ru
IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yoMprofethi uHezekeli. Isahluko 35
Isahluko 35
1 Izwi likaJehova lafika kimi, lathi:
2 ndodana yomuntu! bhekisa ubuso bakho entabeni yaseSeyiri, uprofethe ngayo
3 uthi kuyo: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Bheka, ngimelene nawe ntaba yaseSeyiri; ngiyakwelulela isandla sami phezu kwakho, ngenze ungabi namuntu, ungabi namuntu.
4 Ngiyakwenza imizi yakho ibe yincithakalo, wena ube yincithakalo, wazi ukuthi nginguJehova.
5 Njengoba unobutha obuphakade, wabanikela abantwana bakwa-Israyeli esandleni senkemba ngesikhathi sokuhlupheka kwabo, ngesikhathi sokubhujiswa kwabo kokugcina;
6 ngenxa yalokhu - ngiyaphila! Isho iNkosi uJehova, ithi: Ngiyakukwenza igazi, igazi likusukele; njengoba ungalizondanga igazi, igazi liyakulandela.
7 Ngiyakwenza intaba yaseSeyiri ibe yihlane eliyincithakalo nencithakalo, ngichithe ozayo nobuyela khona.
8 Ngiyakugcwalisa izindawo zalo eziphakemeyo ngababuleweyo balo; emagqumeni akho, nasezigodini zakho, nakuzo zonke izihosha zakho, ababulewe ngenkemba bayakuwa.
9 Ngiyakukwenza ihlane eliphakade, kungabe kusahlala muntu emizini yakho, nazi ukuthi nginguJehova.
10 Njengoba ushilo ukuthi: “Lezi zizwe ezimbili nalawa mazwe amabili ayoba ngawami, futhi sizowadla, noma uJehova ekhona,”
11 ngoba ngiyaphila! isho iNkosi uJehova, “ngiyakwenza kuwe njengenzondo yakho nomhawu owawubonisa ngenzondo yakho kubo, ngizibonakalise kubo lapho ngikwahlulela.
12 Uzakwazi ukuthi mina, Jehova, ngizwile konke ukuklolodela kwakho, owakukhuluma ngezintaba zakoIsrayeli, usithi: Incithakalo! siphiwe ukuthi sidle.
13 Wazikhulisa phambi kwami ngolimi lwakho, wandisa amazwi akho kimi; Ngizwile.
14 Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Lapho umhlaba wonke uthokoza, ngiyakukwenza ihlane.
15 Njengalokho wathokoza ngokuthi ifa lendlu yakwa-Israyeli selichithekile, kanjalo nami ngiyakukwenza kuwe: uyakuba yincithakalo, ntaba yaseSeyiri, nayo yonke i-Idumiya kanyekanye, bazi ukuthi nginguJehova.
ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yoMprofethi uHezekeli. Isahluko 36 ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yoMprofethi uHezekeli. Isahluko 36
НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yoMprofethi uHezekeli. Isahluko 34 НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi yoMprofethi uHezekeli. Isahluko 34
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь