BogoSvet.Ru
IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaDaniyeli. Isahluko 14
Isahluko 14
1 Inkosi u-Astyages yakhuleka koyise, uKoresi umPheresiya wathatha umbuso wakhe.
2 UDaniyeli wahlala nenkosi, ekhazimula ngaphezu kwabo bonke abangane bayo.
3 AbaseBhabhiloni babenesithombe esibaziweyo ngokuthi uBeli, bachitha kuso amakhora* angamashumi amabili empuphu, nezimvu ezingamashumi amane, namaseya ayisithupha ewayini.
4 Inkosi yamdumisa, yahamba zonke izinsuku ukuyokhuleka kuyo; UDaniyeli wakhuleka kuNkulunkulu wakhe. Inkosi yasisithi kuye: Kungani ungamkhonzi uWil?
5 Wathi: “Ngokuba angikhulekeli izithombe ezenziwe ngezandla, kodwa ngikhonza uNkulunkulu ophilayo, owadala izulu nomhlaba, nobusa phezu kwayo yonke inyama.
6 Inkosi yasisithi: Kalicabangi yini ukuthi uBeli ungunkulunkulu ongaphili? awuboni ukuthi udla futhi uphuza kangakanani nsuku zonke?
7 UDaniyeli wamoyizela, wathi: Ungakhohliswa, nkosi; ngokuba ulubumba ngaphakathi nethusi ngaphandle, akaze adle, aphuze.
8 Inkosi yathukuthela yasibiza abapristi bayo, yathi kubo: Uba lingangitsheli ukuthi ngubani odlayo konke lokhu, lizakufa.
9 Kodwa uma ningifakazela ukuthi uBeli uyalidla, khona-ke uDaniyeli uzokufa, ngoba wahlambalaza uBeli. UDaniyeli wasesithi enkosini: Kakube njengokutsho kwakho.
10 Kwakukhona abapristi bakaWil abangamashumi ayisikhombisa, ngaphandle kwabafazi babo nabantwana babo.
11 Inkosi yafika kanye noDaniyeli ethempelini likaWil, futhi abapristi bakaWil bathi: Bheka, sizophuma;
12 Futhi uma nifika kusasa futhi ningayitholi idliwe yonke nguWil, sizokufa, noma uDaniyeli, owaqamba amanga ngathi.
13 Kabazange bakunanzelele, ngoba benza isango elisithekileyo ngaphansi kwetafula, bangena njalo balidla.
14 Sebephumile, inkosi yabeka ukudla phambi kukaBeli; uDaniyeli wayala izinceku zakhe, zaletha umlotha, zafafaza ithempeli lonke phambi kwenkosi eyodwa; baphuma, bahluthulela iminyango, bayinamathisela ngophawu. indandatho yenkosi, wahamba.
15 Abapristi, ngokwesiko labo, bafika ebusuku nabafazi babo nabantwana, badla, baphuza.
16 Ngakusasa inkosi yavuka ekuseni, noDaniyeli enaye;
17 yathi: Izimpawu zilungile yini, Daniyeli? Wathi: Kulungile, nkosi.
18 Kwathi iminyango isivulwa, inkosi yakhangela etafuleni, yamemeza ngelizwi elikhulu, yathi: Wena umkhulu, Bheli, njalo kakulankohliso kuwe!
19 UDaniyeli emomotheka, wayivimba inkosi ukuba ingangeni, wathi: “Bheka phansi, ubone ukuthi ngezikabani izinyathelo zabo;
20 Inkosi yathi: Ngibona imilobo yamadoda, abesifazane nabantwana.
21 Futhi, ngokuthukuthela, inkosi yayala ukuba kubanjwe abapristi, nawomkabo nabantwana, futhi babonisa iminyango efihliweyo ababengena ngayo futhi badle okuphezu kwetafula.
22 Inkosi yayisibulala, yanika uDaniyeli uBeli, walichitha kanye nethempeli lalo.
23 Kwakukhona udrako omkhulu kuleyondawo, futhi abaseBhabhiloni babemhlonipha.
24 Inkosi yathi kuDaniyeli: “Awuyikusho na ngalokhu ukuthi uyithusi na? bheka, uyaphila, uyadla, uyaphuza; awukwazi ukuthi lo nkulunkulu akaphili; ngakho nikhothamele kuye.
25 UDaniyeli wathi: Mina ngiyakhuleka eNkosini uNkulunkulu wami, ngoba inguNkulunkulu ophilayo.
26 Kodwa wena, nkosi, nginike imvume, futhi ngizobulala udrako ngaphandle kwenkemba nenduku. Inkosi yathi: Ngiyakunika.
27 Khona-ke uDaniyeli wathatha gxolo, ngamanoni, noboya, wakubilisa ndawonye, futhi wenza isigaxa sakho, wakuphonsa emlonyeni kadrako, udrako waqhekeka. UDaniyeli wathi: “Bheka, izinto zakho ezingcwele;
28 Kwathi abaseBabele bekuzwa lokho bathukuthela kakhulu, bayihlubuka inkosi, bathi: “Inkosi isibe ngumJuda;
29 Lapho sebefikile enkosini, bathi: "Sinike uDaniyeli, funa sikubulale wena nendlu yakho."
30 Lapho inkosi ibona ukuthi baphikelela kakhulu, yaphoqeleka ukuba ikhaphele uDaniyeli kubo.
31 Base bemphonsa emphandwini wezingonyama, wahlala khona izinsuku eziyisithupha.
32 Kwakukhona amabhubesi ayisikhombisa emphandwini, njalo baphiwa izidumbu ezimbili lezimvu ezimbili; ngalesi sikhathi babenganikwanga ukudla uDaniyeli.
33 Kwakukhona eJudiya umprofethi uHabakuki owapheka isitshulu, waqhekeza isinkwa esitsheni, waya ensimini ukukuyisa kubapristi.
34 Kodwa ingilosi yeNkosi yathi kuHabakuki: Thatha lesi sidlo olakho kuDaniyeli, eBhabhiloni, emphandwini wezingonyama.
35 Wathi uHabakuki: Nkosi! Angikaze ngibone iBhabhiloni futhi angiwazi umsele.
36 Ingelosi kaJehova yamthatha okhakhayini, yamphakamisa ngezinwele zekhanda lakhe, yammisa eBabele phezu komsele ngamandla omoya wakhe.
37 UHabakuki wamemeza wathi: “Daniyeli! Daniel! thatha isidlo sasemini uNkulunkulu akuthumele sona.
38 UDaniyeli wathi, Wangikhumbula, O Nkulunkulu, awubashiyanga abakuthandayo.
39 UDaniyeli wasukuma, wadla; Ingelosi kaNkulunkulu yahle yambeka uHabakuki esikhundleni sakhe.
40 Ngosuku lwesikhombisa inkosi yafika ukumlilela uDaniyeli, yaya emgodini, yawubheka, bheka, uDaniyeli wayehlezi.
41 Inkosi yasimemeza ngezwi elikhulu, yathi: “Umkhulu, Jehova Nkulunkulu kaDaniyeli, akakho omunye ngaphandle kwakho;
42 Yayala ukuba uDaniyeli akhishwe, futhi labo ababemchithile baphonswe emgodini, futhi badliwa masinyane phambi kwakhe.
ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaHoseya. Isahluko 1 ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaHoseya. Isahluko 1
НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaDaniyeli. Isahluko 13 НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaDaniyeli. Isahluko 13
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь